Uitleenreglement

Speelotheek “De Schatkist”, Fruithof 1, 4421 PE Kapelle. Tel. 0113-344654.

1        Algemene bepalingen

1.1          Dit reglement wordt bij inschrijving als lid van de speel-o-theek uitgereikt aan het ingeschreven lid. Inschrijving houdt in dat het lid instemt met en zich houdt aan de bepalingen van dit reglement.

1.2          De speel-o-theek is viermaal per week geopend, te weten:

Op woensdagmiddag   van 13.30 – 15.30 uur

Op woensdagavond     van 19.00 – 20.00 uur

Op donderdagmorgen    van  9.30 – 10.30 uur en

Op vrijdagavond            van 18.45 – 20.00 uur

Het speel-o-theek bestuur behoudt zich het recht voor om de openstelling te wijzigen (bijvoorbeeld tijdens vakantieperiodes of bij onvoorziene omstandigheden). Wordt hierdoor speelgoed uitgeleend voor meer dan 3 weken, wordt de uitleenbijdrage dubbel in rekening gebracht. Zie ook punt 2.1

1.3          Aan kinderen t/m 12 jaar wordt alleen geleend als zij onder begeleiding zijn van een volwassene.

1.4          Leden dienen adreswijzigingen, gewijzigde telefoonnummers of e-mailadres  etc. zo spoedig mogelijk door te geven aan de dienstdoende medewerker van de speel-o-theek.

1.5          De speel-o-theek verwacht dat een lid het geleende speelgoed schoon en compleet terugbrengt (inclusief verpakkingsmateriaal).

1.6          Eventuele beschadigingen en/of ontbrekende onderdelen dienen bij inlevering door de lener te worden vermeld.

1.7          De speel-o-theek kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor materiële of niet materiële schade, lichamelijk en/of geestelijk letsel als gevolg van het geleende speelgoed of als gevolg van het betreden van de ruimte waarin de speel-o-theek gehuisvest is.

1.8          Met het uitgeven van een nieuw reglement vervallen alle bepalingen van het vorige reglement.

1.9          In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

2.            Lidmaatschap en uitleenbepalingen

2.1          Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 16.50 per gezin per jaar. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal een jaar. Per stuk speelgoed wordt voor iedere driewekelijkse periode een uitleenbijdrage (afhankelijk van de aanschafwaarde van het speelgoed) in rekening gebracht.

2.2          Een lener ontvangt na betaling van het lidmaatschapsgeld een lidmaatschapskaart, waarop onbeperkt stukken speelgoed geleend kunnen worden. Grootouders, scholen, verenigingen etc. ontvangen een lidmaatschapskaart, waarop 5 stukken speelgoed geleend kunnen worden. Wanneer scholen of verenigingen meer speelgoed willen lenen, kunnen zij een tweede abonnement nemen.

2.3          Degene wiens naam op het inschrijfformulier vermeldt staat, is verantwoordelijk voor het meegenomen speelgoed.

2.4          De uitleentermijn is drie weken, met de mogelijkheid het speelgoed tweemaal te verlengen met eenzelfde periode, mits het speelgoed niet gereserveerd is. Het is ook mogelijk het speelgoed voor zes of negen weken te  lenen. Wel wordt dan twee- of driemaal de uitleenbijdrage in rekening gebracht. In geval er voor zes weken geleend wordt mag het speelgoed, mits niet gereserveerd, nog eenmaal verlengd worden met een periode van drie weken. Speelgoed wat voor negen weken is geleend kan niet verlengd worden. Speelgoed kan dus nooit langer dan een aaneengesloten periode van negen weken geleend worden. Telefonische verlenging is mogelijk tijdens de openingsuren. Houdt daarbij uw uitleenprint of lidmaatschapskaart bij de hand. Via de website kan geen speelgoed worden verlengd.

2.5          Van zeer gewild materiaal mag slechts één stuk per gezin worden geleend. Voor Playmobil geld maximaal twee sets per gezin.

2.6          Vlaams-, Oud Hollands- en attractief materiaal kan uitsluitend per reservering geleend worden. Reserveren kan via www. speelotheekdeschatkist.nl. Voor inlichtingen kunt u bellen naar  06-30512003. De uitleenperiode bedraagt maximaal één week. Verlengen is niet mogelijk.

2.7          Het lid ontvangt een computeruitdraai met de vervaldata van de uitleenperiode. Wanneer de uitleenperiode is overschreden, is degene wiens naam op het inschrijfformulier vermeld staat, verplicht een boete te betalen. Zie punt 3.3.

2.8           Ter voorkoming van misverstanden wordt het speelgoed steeds bij het uitlenen gecontroleerd door de lener. Op het moment van uitlenen rust de verantwoordelijkheid voor het speelgoed bij het lid.

2.9           Het speelgoed kan gereserveerd worden. Per reservering wordt € 0,25 in rekening gebracht. Is speelgoed meerdere malen gereserveerd dan geldt een maximale uitleentermijn van drie weken. Gereserveerd speelgoed moet altijd tijdig worden ingeleverd. Als gereserveerd materiaal voor u beschikbaar komt dan wordt u hierover gebeld. Het gereserveerde speelgoed wordt zeven dagen voor u beschikbaar gehouden. Daarna vervalt de reservering.

2.10         Bij een openstaand bedrag vanaf  € 35.00 inclusief abonnementsgeld kan er geen speelgoed meer geleend worden tot de lener het openstaande bedrag heeft voldaan.

3.            Boeteregeling

3.1          Bij het terugbrengen van het speelgoed wordt het speelgoed door de speel-o-theek medewerker gecontroleerd. Wanneer speelgoed kapot of onvolledig wordt teruggebracht, is degene wiens naam op het inschrijfformulier vermeld staat, verplicht een vergoeding te betalen voor vervanging of reparatie. De standaardboete voor ontbrekende en/of kapotte onderdelen bedraagt € 2,00 per onderdeel. Indien er een essentieel onderdeel vermist of stuk is, betaalt u € 5,00 boete. U wordt daarna telefonisch op de hoogte gebracht van het definitieve boetebedrag. Bij sommige stukken speelgoed staat het boetebedrag van specifieke onderdelen afzonderlijk in de omschrijving genoemd.

3.2          Wanneer een zoekgeraakt onderdeel binnen een half jaar door de lener wordt teruggebracht, betaald de speel-o-theek het berekende bedrag terug. Kan speelgoed niet worden uitgeleend door het ontbrekende onderdeel dan kunnen verlengingskosten in rekening worden gebracht, wegens gederfde inkomsten.

3.3          De boete voor het te laat terugbrengen, zie punt 2.7, bedraagt: de uitleenbijdrage van het te laat teruggebrachte speelgoed vermenigvuldigd met het aantal weken dat men te laat is.

3.4          Wanneer speelgoed niet wordt ingeleverd, heeft de speel-o-theek het recht de vervangingskosten van het speelgoed aan u in rekening te brengen. U wordt altijd vooraf in de gelegenheid gesteld het speelgoed alsnog in te leveren met de daarbij behorende boete.

3.5          Indien het speelgoed niet schoon ingeleverd wordt, kunt u het speelgoed ter plekke in de speel-o-theek schoonmaken. U kunt het speelgoed ook verlengen zodat u het thuis schoon kunt maken.

3.6          De boete voor een zoekgeraakt lidmaatschapskaartje bedraagt € 2.00.

4.            Slotartikel

4.1          Wanneer een lener zijn lidmaatschap wil beëindigen dient hij/zij dit te melden aan de dienstdoende medewerker. Bij te laat opzeggen (na het verstrijken van het jaar waarvoor het lidmaatschapsgeld betaald is) van het abonnement wordt voor iedere maand die men te laat is € 1,50 aan de lener in rekening gebracht. Wordt het lidmaatschap voortijdig beëindigd dan is restitutie van het lidmaatschapsgeld niet mogelijk.

4.2          Dit reglement wordt aangepast indien de speel-o-theek dit noodzakelijk acht. Nieuwere versies van dit reglement gelden eveneens voor leden, die voor de aanpassingsdatum van het reglement lid waren. De laatste versie van het reglement wordt bekendgemaakt via de nieuwsbrief en op deze website.

Uitleenreglement